Tietosuoja

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

JSI Amisharjoittelu Oy (Rekisterinpitäjä), myöhemmin Amisharjoittelu

Sanna Järvinen – Jarrumiehenkatu 3 a, 20100 Turku – puh. 045 7877 0500 – tuki@amisharjoittelu.fi

2. Henkilötietojen käsittelyperuste ja käsittelyn tarkoitus

Työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikan hakija (”Käyttäjä”) antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn paikkojen hakemista ja etsimistä varten. Rekisterissä olevat henkilöt ovat antaneet Amisharjoittelu-sovelluksessa tietonsa paikan hakemista varten. Tietojen antaminen todentaa henkilötietojen luovuttamisen Rekisterinpitäjälle. Henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterissä olevien henkilötietoja käsitellään työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkojen hakemiseksi ja välittämiseksi.

3. Käsiteltävä henkilötietojen ryhmä harjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkahakijarekisteri

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

  • rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana
  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite
  • rekisteröidyn itse osoittamat sosiaalisen median tilit ja muut vastaavat referenssit
  • hakemuskirjeet ja ansioluettelot eli CV:t
  • tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta
  • kielitaito, syntymäaika, työkortit ja muut hakijan antamat tiedot

Rekisteröidyt eivät ole automaattisen päätöksenteon eli profiloinnin kohteina.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan harjoittelu-/oppisopimus-/työpaikanhakijan täyttämästä profiilista ja sen liitteistä sekä muista hakijan itse antamista tietolähteistä.

5. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät Amisharjoittelun rekisteritietojen käyttöön oikeutetut, henkilötietojenkäsittelysopimuksen (GDA) tehneet henkilöt tai tahot.

Sopimusjärjestelyin on varmistettu, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

6. Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi Rekisterinpitäjän lukuun. Henkilötietojen siirtäminen perustuu pääsääntöisesti tietoja koskevan henkilön suostumukseen tai EU:n mallisopimuslausekkeisiin.

7. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan Amisharjoittelu-sovelluksen käyttävien työnantajien/yritysten harjoittelu-/oppisopimus-/työpaikoista vastaavien henkilöiden käyttöön heidän käyttäessään Amisharjoittelu-sovellusta. Kannasta luovutetaan vain käyttäjän itse määrittelemiä tietoja. Tietoja voidaan luovuttaa mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä erilaisiin suoramarkkinointi- tai muihin tarkoituksiin lain sallimilla tavoilla joko asiakkuuteen tai suostumukseen perustuen.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia puutteellisten ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista viivytyksettä. Vaatimus tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen. Tietoja ei kuitenkaan voida poistaa, mikäli poistaminen estää rekisterinpitäjää huolehtimasta lakisääteistä tai viranomaisten edellyttämiä velvoitteista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle oikeuden rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa. Vaatimus tietojen käsittelyn rajoittamisesta tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä silloin, kun hän on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelylle tai kun häntä koskevien henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun. Vaatimus tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Kun henkilötietojen käsittelyperusteena (kohta 2) on rekisteröidyn oma suostumus, hänellä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa; sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yritykselle tai rekisterinpitäjälle. Vaatimus tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla Amisharjoittelu käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan tietosuojavaltuutetulle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa sekä palvelimella, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokantoihin ja palvelimella oleviin tietoihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.